ยุคสมัยทางศิลปะ

การรวบรวมศิลปะงานช่างของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ
ศิลปะที่ปรากฎในสยามประเทศ

การรวบรวมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้นั้น ทางเมืองโบราณได้มุ่งเน้นถึงงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของยุคสมัยต่างๆ ที่มีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของการเพาะบ่มทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน บางยุคสมัยก็มีการคาบเกี่ยวกัน ในช่วงมิติของเวลา เพราะชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นบ้านเมืองนั้น ไม่ได้รอให้ชุมชนหนึ่ง ที่มีอยู่ก่อนเสื่อมสลายไป แล้วค่อยตั้งอีกชุมชนหนึ่งขึ้น หากว่าแต่ละชุมชนได้มีพัฒนาการความเป็น บ้านเมืองในช่วงที่ไล่เลี่ยกัน แต่อยู่ที่การแสดงออกถึงขีดแห่งความเจริญ ซึ่งมีความต่างกัน ในช่วงเวลาขึ้นอยู่ที่ว่าชุมชน ใดเข้มแข็งกว่า และพัฒนาเร็วกว่าก็จะแสดงความรุ่งเรืองเหนือชุมชนอื่นๆออกมาก่อน แต่เมื่อใดก็ตามที่ชุมชนที่เจริญอยู่เกิด มีความเสื่อมถ้อย ชุมชนที่เริ่มพัฒนา ขึ้นมาก็จะแสดงความรุ่งเรือง ของตนเองออกมาแทนที่ทันที ดังนั้นจึงกล่าวถึงช่วงสมัยต่างๆ ตามความรุ่งเรือง ที่ปรากฎออกมาอย่างเด่นชัดนับเริ่มตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์

 

ก่อนประวัติศาสตร์
ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16
ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13-18
ศิลปะขอมหรือเขมรโบราณ พุทธศตวรรษที่ 16-18
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 16-25
ศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 16-21
ศิลปะหริภุญชัย พุทธศตวรรษที่ 17-19
ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 17-20
ศิลปะอู่ทอง พุทธศตวรรษที่ 17-20
ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19-24
ศิลปะธนบุรี พุทธศตวรรษที่ 24
ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต