ศาลาโถงวัดนิมิตร (95)

ตราด

Share

Copied
  • ข้อมูล
ศาลาโถงวัดนิมิตรแห่งนี้เป็นหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาสมัยอยุธยาตอนปลาย มีประวัติเล่าสืบกันมาว่า ขณะเมื่อกองทัพพม่าล้อมโจมตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ยังดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการอยู่นั้น ทรงดำริเห็นว่าราชธานีใกล้จะเสียแก่ข้าศึกอยู่แล้ว เพราะความอ่อนแอของพระมหากษัตริย์และขาดกำลังทัพที่เข้มแข็ง พระองค์จึงลอบพาทหารจำนวนหนึ่งหลบออกจากพระนคร มุ่งไปทางหัวเมืองฝ่ายตะวันออก เพื่อรวบรวมกำลังสะพานและผู้คนอาสาสมัครยกมาต่อสู้กับพม่า พระองค์ได้ทรงยึดเอาเมืองจันทบุรีเป็นศูนย์บัญชาการทัพเพื่อเพิ่มกำลังพลให้มากขึ้น แล้วจึงทรงยกกองทัพไปล้อม เมืองตราด เกลี้ยกล่อมให้ชาวเมือง เข้าร่วมกับพระองค์ ในระหว่างที่กองทัพล้อมประชิดเมืองตราดอยู่นั้น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เสด็จมาประทับแรม ณ ศาลาโถง ซึ่งเป็นศาลาการเปรียญของวัดนิมิตรในอำเภอเมืองตราด
เมืองโบราณได้ขอผาติกรรมศาลาโถงแห่งนี้ มาสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ เมืองโบราณ

สถานที่ตั้งศาลาโถงวัดนิมิตร (95)

แสดงความคิดเห็น