พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (23)

กรุงเทพฯ

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงว่าราชการ ที่ประทับและที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ ๆ ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ เป็นปราสาททรงจัตุรมุข สูงใหญ่เท่ากับพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ ครั้งพระนครศรีอยุธยา โดยสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอินทราภิเษก ซึ่งต้องอสุนีบาต ไฟไหม้ทั้งหลัง นับเป็นปราสาททรงไทยแท้ที่เหลืออยู่สมบูรณ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ครั้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๔) ได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะทั้งหลัง ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๑ จึงลบไปสิ้น

การสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในเมืองโบราณ ได้สรุปผลมาจากการรวบรวมค้นคว้าหลักฐานจากรูปภาพ จดหมายเหตุ พงศาวดาร ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ทั้งได้เพิ่มเติมเสาหาน รับยอดกลางปราสาท (ซึ่งถูกตัดออกไปในสมัยรัชกาลที่ ๖) ให้เหมือนดังแต่ก่อน สีสันและลวดลายประดับเสาใช้แบบจากฐานพระนอน วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ ลักษณะเพดานและการประดับตกแต่งได้แบบอย่างมาจากไม้แกะในพิพิธภัณฑ์เอกชน ลักษณะเรือนแก้วได้หลักฐานจากรูปภาพของปราสาทโบราณ ส่วนภาพการเขียนลายรดน้ำระหว่างช่องหน้าต่างนั้นก็ได้แบบอย่างมาจากวัดนางนอง วัดโบราณในเขตธนบุรี เขียนเป็นเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งมีกล่าวถึงในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๕ สำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในซึ่งเป็นภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมืองโบราณได้เปลี่ยนเป็นการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑ ว่าด้วยการปกครอง การศาสนา การสงคราม และการติดต่อกับต่างประเทศพอสังเขป เพื่อรักษาศิลปะ การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างวิธีโบราณให้สืบเนื่อง เพราะวิธีการเขียนภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีใครเขียนมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ แล้ว

สถานที่ตั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (23)

แสดงความคิดเห็น