อนุสรณ์สถานกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (21)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สมัยกรุงศรีอยุธยาได้เกิดมีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้น ซึ่งมีความสำคัญรองลงมาจากพระมหากษัตริย์ เจ้านายผู้ดำรงตำแหน่งนี้จะประทับอยู่ ณ พระราชวังที่แยกออกมาจากพระราชวังหลวง เป็นเหตุให้คนทั่วไปเรียกกันว่า วังหน้า และมีสืบต่อกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงเป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อครั้งสงครามเก้าทัพ ซึ่งพระเจ้าปดุง กษัตริย์ในราชวงศ์อลองพญาของพม่าทรงยกกำลังมามากมายโดยเดินทางมาทั่วทุกสารทิศ นับว่าเป็นการศึกที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่พม่ายกมาตีไทย เนื่องจากพม่าเห็นว่าไทยมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ใหม่ เหตุการณ์ในเมืองไทยจึงไม่น่าจะสงบ เป็นโอกาสเหมาะที่จะยกกองทัพมาตีไทยให้ได้เสียในคราวเดียว พระเจ้าปดุงทรงมีพระบัญชาให้จัดกองทัพเป็นเก้าทัพเข้ามาตีไทยพร้อมกันทั้งทางตะวันตก เหนือ และใต้

ฝ่ายไทยมีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเป็นแม่ทัพ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการบัญชาการรบที่มีทั้งความเข้มแข็ง เด็ดขาด และปราดเปรื่อง จึงเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญแก่กองทัพไทยจนสามารถรบชนะพม่าได้ในทุกทิศทางทั้งที่พม่ามีกำลังมากกว่า

สถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (21)

แสดงความคิดเห็น