เรือนต้น (24)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เรือนต้นหรือพระตำหนักเรือนต้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นภายในพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ มีลักษณะเป็นเรือนฝาปะกน หลังคามุงกระเบื้องดินเผา เป็นแบบเรือนหมู่ คือ ทางฝ่ายทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเรือนนอนฝ่ายละหลัง ทิศเหนือเป็นเรือนรับแขกหรือหอนั่งขนาดใหญ่หนึ่งหลัง ขนาดเล็กหนึ่งหลัง ทางทิศใต้ทำอย่างหลังคาแฝดเป็น เรือนครัวหนึ่งหลัง มีนอกชานปูแล่นถึงกันโดยตลอด

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการเสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ โดยแต่งองค์เป็นราษฎรสามัญชนปะปนไปกับประชาชน ทั้งนี้เพื่อจะได้ทรงตรวจตราความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎรได้อย่างใกล้ชิด แทนที่จะได้ทราบจากรายงานของข้าราชการแต่ฝ่ายเดียว การเสด็จฯ โดยไม่แสดงพระองค์ให้ผู้ใดรู้ว่าเป็นใครเช่นนี้ เรียกว่า ประพาสต้น ระหว่างที่เสด็จประพาสต้น เครื่องใช้ส่วนพระองค์และผู้ที่พระองค์ท่านได้รู้จักมักคุ้น ล้วนโปรดเกล้าฯให้เรียกชื่อแล้วตามด้วยคำว่า ต้น เช่น เพื่อนต้น และเมื่อโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือนแบบที่ราษฎรอยู่กันอย่างสามัญธรรมดา จึงโปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า เรือนต้น

สถานที่ตั้งเรือนต้น (24)

แสดงความคิดเห็น