พระพุทธรูปทวารวดี (17)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมืองโบราณนครชัยศรีหรือนครปฐมโบราณ เริ่มเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ และเจริญรุ่งเรืองจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ดังปรากฏหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีการสร้างพระสถูปเจดีย์และโบราณวัตถุสถานต่าง ๆ มากมาย จนเกิดรูปแบบทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่เรียกว่า วัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมดังกล่าวได้แผ่ไปทั่วทุกภูมิภาค

สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการสร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาท ปัจจุบันพบสี่องค์ได้นำไปประดิษฐานตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้คือ พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ ลานประทักษิณด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

สถานที่ตั้งพระพุทธรูปทวารวดี (17)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น