พระที่นั่งจอมทอง (26)

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระที่นั่งจอมทองเป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งอยู่ในเขตวัดพระศรีสรรเพชญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นสมัยใด แต่ต่อมาได้กลายเป็นหอมณเฑียรธรรมไป โดยมีหลักฐานปรากฏในพระราชพงศาวดารในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๖๓ – ๒๑๗๑) ว่าได้โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่สำหรับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ใช้บอกหนังสือสงฆ์

รูปแบบพระที่นั่งทรงธรรมนั้นเป็นฝีมือการก่อสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยหลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลงมาเพราะก่อเป็นตึก เจาะหน้าต่างถี่ มีการย่อมุขเป็นกระเปาะข้างหน้าแบบเดียวกับพระที่นั่งคำหยาดที่อ่างทอง ดังนั้นพระที่นั่งทรงธรรมหรือพระที่นั่งจอมทององค์เดิมในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงมิใช่องค์นี้ ถ้าเป็นพระที่นั่งที่สร้างในรุ่นนั้นน่าจะเป็นตึกทึบ มีหน้าต่างด้านข้างเพียงบานเดียวหรือไม่เกินสามบาน ด้านหลังตัน ข้อสำคัญที่สุดคือ กระเปาะที่มุขหน้านั้นเป็นแผนผังที่ปรากฏในรุ่นหลัง จะว่ามาปฏิสังขรณ์ในสมัยหลังก็ไม่ถูกนัก เพราะมีการแก้ไขแผนผังด้วย จึงคาดเดาได้ว่าพระทั่งนั่งทรงธรรมองค์เดิมอาจจะเป็นไม้ หรือถ้าก่อเป็นตึกก็มีขนาดเล็ก ไม่กว้างขวางพอสำหรับจะประชุมคณะสงฆ์ในการแปลพระไตรปิฎก หรือประชุมปรึกษาข้อธรรมอันลึกซึ้งที่ไม่อาจยุติกันได้ง่าย เพราะฉะนั้นหลังจากรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมลงมาจึงได้รื้อหลังเดิมลงจนหมด แล้วสร้างขึ้นใหม่ในช่วงหลังสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อความใหญ่โตโออ่ายิ่งกว่าเดิม

สถานที่ตั้งพระที่นั่งจอมทอง (26)

แสดงความคิดเห็น