เรือนทับขวัญ (18)

นครปฐม

Share

Copied
  • ข้อมูล
เรือนทับขวัญ หรือ เรือนทวารวดี สร้างขึ้นตามแบบเรือนทับขวัญที่อยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ออกแบบโดยพระยาวิศวกรรมประสิทธิ์ (น้อย พึ่งศิลป์) เรือนทับขวัญแห่งนี้เป็นกลุ่มเรือนไทยแปดหลัง มีชานแล่นถึงกันตลอดทั้งหอพระ หอนอน หอนั่ง หอนก ฯลฯ ที่เรียกกันว่าเรือนทวารวดีนั้น เนื่องจากได้เลียนแบบปั้นลมให้เป็นรูปตัวเหงา กระหนกแบบเดียวกับปั้นลมของปราสาทซึ่งพบในรูปจำหลัก บนใบเสมาสมัยทวารวดีนั่นเอง เรือนไทยแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงระบบการก่อสร้างของไทยแบบโบราณแท้ ๆ ครั้งที่ยังไม่มีตะปูและเครื่องมืออันทันสมัยต่าง ๆ มีแต่เพียงมีด เครื่องมือถากรูปจอบที่เรียกว่า ผึ่งกับสิ่ว และสิ่งอื่นอีกไม่มากนัก โดยใช้วิธีเจาะรูเข้าเดือย และใช้สลักไม้ทั้งสิ้นเรียกว่าฝาลูกฟักหรือเรียกรวมว่า เรือนเครื่องสับ

แสดงความคิดเห็น