อนุสรณ์สถานสงครามยุทธหัตถี (20)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยต้องเสียเอกราชให้กับพม่าครั้งแรกในแผ่นดินของสมเด็จพระมหินทราธิราช ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๑๒ พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่า ได้ขอรับตัวสมเด็จพระนเรศวรไปเป็นราชบุตรบุญธรรม เสมือนเป็นตัวประกันเพื่อมิให้ทางฝ่ายไทยแข็งเมือง

สมเด็จพระนเรศวรเมื่อเจริญวัยขึ้นทรงมีพระปรีชาสามารถมาก โดยเฉพาะทางด้านการรบ พระเจ้านันทบุเรงเกรงว่าสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นภัยต่อบ้านเมืองในภายภาคหน้าจึงทรงคิดจะกำจัดเสีย สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป ณ เมืองแครง ตรงกับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๑๒๗

สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชา พระราชบุตรของ พระเจ้านันทบุเรง ณ หนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี ทรงใช้พระแสงของ้าว (เจ้าพระยาแสนพลพ่าย) ฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนม์ทันที ปัจจุบันทางราชการได้สร้างอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ในครั้งนั้น เรียกว่า อนุสรณ์ดอนเจดีย์

สถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานสงครามยุทธหัตถี (20)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น