พระตำหนักคำหยาด (29)

อ่างทอง

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระตำหนักคำหยาด เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ผู้ทรงสละราชสมบัติให้แก่ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ แล้วทรงออกผนวช บางโอกาสได้เสด็จฯ มาประทับจำพรรษาที่พระตำหนักแห่งนี้ อันตั้งอยู่ในบริเวณวัดร้างชื่อว่า วัดโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พระองค์ทรงครองพระราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา แต่ครองราชย์ได้เพียง ๑๐ วันก็ทรงสละพระราชสมบัติ ครั้นมี ศึกพม่ามาประชิดพระนครศรีอยุธยา พระองค์ได้ทรงลาผนวชมาช่วยบัญชาการศึก ครั้นเสด็จศึกก็ทรงออกผนวชอีก ด้วยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงแสดงความรังเกียจพระเจ้าอุทุมพร จึงทรงปลีกตัวออกมาอยู่ให้ไกลพระนคร และทรงสร้างพระตำหนักคำหยาดขึ้น ได้ประทับอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็เสด็จกลับมาประทับที่วัดประดู่ทรงธรรมนอกกำแพงพระนคร

พระตำหนักคำหยาดนี้ เข้าใจว่าเดิมคงจะอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ทองซึ่งยังไม่ร้าง ด้วยความจำเป็นทางพระวินัย พระสงฆ์จะต้องทำวัตร ต้องฟังปาติโมกข์ ต้องปลงอาบัติต่อหน้าเพื่อนสหธรรมิกเป็นประจำทุกเดือน แต่ต่อมาวัดคงจะร้างไปในคราวกรุงแตก ผู้คนแตกฉานซ่านเซ็นถูกกวาดต้อนไปหมดจนร้างไป พระตำหนักก่อด้วยอิฐ ยกพื้นสูง มีใต้ถุนและเจาะช่องใต้ถุนเป็นรูปประตูโค้งแหลมตามคติการก่อสร้างสมัยนั้นที่นิยมสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระตำหนักมีมุขย่อกระเปาะด้านหน้าทาง ทิศตะวันออก เครื่องบนไม่เหลือให้เห็น คงปรากฏเพียงผนังตึกซึ่งเป็นอาคารขนาดกะทัดรัดพอดี มีขนาดใหญ่กว่าพระตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ที่วัดพุทไธสวรรย์เล็กน้อย ถ้าตัดมุขหน้าออก รูปทรงของทั้งสองอาคารนี้จะคล้ายกันมาก อาคารชนิดนี้มีปรากฏอยู่ในอยุธยา สองแห่ง คือวัดตึกกับวัดเจ้าย่าในคลองสระบัว นับว่าเป็นอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่คู่ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สถานที่ตั้งพระตำหนักคำหยาด (29)

แสดงความคิดเห็น