ตลาดโบราณ (10)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ตลาดโบราณหรือตลาดบกเป็นบรรยากาศของชุมชนเมืองในอดีต ซึ่งผู้คนยังดำรงชีพในรูปแบบของสังคมที่สามารถดำเนินอยู่ได้โดยลำพัง ไม่ต้องพึ่งพาสังคมภายนอกมากนัก เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางวัตถุและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายสิ่งของจำเป็น รวมทั้งการบริการ ต่าง ๆ การมหรสพ แหล่งอบายมุข แม้กระทั่งศาลเจ้าและที่สิงสถิตของเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งจะขาดเสียมิได้ไม่ว่าจะชุมชนใดก็ตาม เพราะมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวให้ผู้คนในชุมชนสามารถดำเนินตามวิถีชีวิตของตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
อาคารบ้านเรือน ณ ตลาดโบราณแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากถนนสายเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก ผสมผสานกับสภาพบ้านเรือน ร้านค้าที่ถนนในเมืองกำแพงเพชร โดยเมืองโบราณได้ รื้อถอนอาคารบ้านเรือนย่านเก่าในกรุงเทพฯ แถบยานนาวามาปลูกสร้างขึ้น ดังนั้นการเข้าชมตลาดโบราณจึงให้ภาพความทรงจำจากอดีตที่หวนคืนมาสู่ห้วงสำนึกได้อย่างมีชีวิตชีวา

แสดงความคิดเห็น