สวนรามเกียรติ์ (28)

Share

Copied
  • ข้อมูล
รามเกียรติ์หรือนิทานพระราม เป็นนิยายโบราณของอินเดียครั้งพวกอารยันเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน ภาคกลางแถบลุ่มแม่น้ำคงคา ซึ่งเรื่องราวทางฝ่ายพระพุทธศาสนาเรียกว่า มัธยมประเทศ และฝ่ายฮินดูเรียกว่า ภารตวรรษ มีวีรบุรุษชื่อ พระราม เป็นผู้นำทัพไปปราบปรามทางทิศใต้จนถึงเกาะลังกา ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองของพวกดราวิเดียน นิยายเรื่องนี้ได้เล่าสืบต่อกันมาจนถึงราวต้นพุทธกาล คือประมาณ ๒๕๐๐ ปีล่วงมาแล้ว พระฤาษีผู้ซึ่งมีนามว่า วาลมิกิ ได้รจนาเป็น บทโศลกภาษาสันสกฤตเรียกเรื่อง รามายณะ เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ คือปางรามจันทราวตาร

เรื่องรามายณะได้แพร่หลายเข้ามาในดินแดนประเทศไทยเป็นเวลาช้านาน ดังมีหลักฐานทางประติมากรรมและภาพจำหลักประดับตกแต่งโบราณสถานหลายแห่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการแต่งเรื่องนี้ใช้เล่นโขนและละครเรียกว่าเรื่องรามเกียรติ์ และใช้ในการเขียน ปั้น สลัก ประดับฝาผนังวัดและวัง กล่าวกันว่าในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ บ้านเมืองถูกไฟไหม้เสียหายยับเยิน ต้นฉบับรามเกียรติ์สูญหายกระจัดกระจาย ครั้นถึงรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์

สถานที่ตั้งสวนรามเกียรติ์ (28)

แสดงความคิดเห็น