พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (14)

ราชบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี ตั้งอยู่ในวัดมหาธาตุ ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนานิกายมหายาน องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐ ฐานก่อด้วยศิลาแลง เป็นศิลปะลพบุรี สร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แต่มีการซ่อมแซมและสร้างเพิ่มเติมในสมัยหลัง เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในคูหาปรางค์เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนต้น รูปปั้นและลวดลายประดับส่วนบนของปรางค์มีทั้งฝีมือช่างสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์
เมืองโบราณได้สร้างพระปรางค์นี้ขึ้นโดยย่อจากขนาดจริงมาเป็น ๓ ใน ๔ ส่วน

สถานที่ตั้งพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (14)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น