วิหารพระศรีสรรเพชญ (25)

อยุธยา

Share

Copied
  • ข้อมูล
วิหารพระศรีสรรเพชญอยู่ในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญอันเป็นเขตพุทธาวาสในเขตพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา เป็นวิหารใหญ่ขนาดเก้าห้อง ก่ออิฐถือปูน วิหารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๒ ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔ – ๒๐๗๒) เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางประทับยืนองค์หนึ่งซึ่งหุ้มด้วยทองคำหนัก ๓๔๖.๕ กิโลกรัม (๒๘๖ ชั่ง) มีพระนามว่าพระศรีสรรเพชญ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ทหารพม่าได้เอาไฟเผาลอกทองคำที่หุ้มองค์ไปจนหมดเหลือแต่ซากและเผาพระวิหารเสีย ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครองราชสมบัติและสร้างกรุงเทพมหานครแล้ว ได้มีพระราชประสงค์ที่จะบูรณะพระศรีสรรเพชญให้ดีดังเดิม แต่องค์พระชำรุดละลายเหลือที่จะบูรณะได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เก็บซากมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ที่ทรงสร้างขึ้นในวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์) แล้วพระราชทานนามว่า พระเจดีย์ศรีสรรเพ็ชญ์ดาญาณ

วัตถุประสงค์สำคัญที่เมืองโบราณได้ถ่ายแบบซากพระวิหารศรีสรรเพชญมาสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานที่ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหลวงเก่านี้ มีแบบอย่างสถาปัตยกรรมอย่างไร และทุกวันนี้มีสภาพเป็นอย่างไร โดยสร้างย่อจากของจริงลงมาเหลือ ๑ ใน ๒ ส่วน

สถานที่ตั้งวิหารพระศรีสรรเพชญ (25)

แสดงความคิดเห็น