ด่านเจดีย์สามองค์ (22)

กาญจนบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
ด่านเจดีย์สามองค์เป้นด่านที่เชื่อมติดต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีของไทยกับเมืองทวายของพม่า มีชื่อเรียกตามพระเจดีย์แบบมอญสามองค์ สร้างเรียงเป็นแถว องค์หนึ่งอยู่ในเขตแดนประเทศไทย องค์ที่สองอยู่ตรงเส้นเขตแดน และองค์ที่สามอยู่ในแดนประเทศพม่า

พระเจดีย์สามองค์นี้เป็นของเก่ามีมานานแต่สมัยอยุธยา เป็นเจดีย์แบบเรียบ ๆ ไม่มีอะไรประดับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑ – ๒๐๓๑) เพราะสมัยนั้นอยุธยา มีสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าธรรมเจดีย์ แห่งกรุงหงสาวดีด่านเจดีย์สามองค์มีความสำคัญ เพราะเป็นเส้นทางการเดินทัพที่พม่าใช้เดินทางผ่านเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา

สถานที่ตั้งด่านเจดีย์สามองค์ (22)

แสดงความคิดเห็น